top of page

Team Development

 

Team Development Diagnoza

Raport Diagnozy Efektywności Zespołu pokazuje obecny poziomu wydajności Twojego zespołu. Dzięki wykonaniu badania zyskasz świadomość, które obszary zdaniem członków Twojego zespołu wymagają rozwoju lub poprawy

Kluczowe Obszary Wyników Diagnozy

 

Sześć obszarów odnoszących się do osiągnięć zespołu to:

Cele i strategie: Stopień, w którym wszyscy członkowie zespołu w pełni rozumieją i angażują się w osiąganie celów zespołu i przyjęte strategie.

Spójność zespołu: Stopień, w jakim wszyscy członkowie zespołu doświadczają poczucia jedności oraz podzielają swoje zaangażowanie w rolę, jaką pełni zespół. Odpowiedzialność: Stopień, w jakim członkowie zespołu mają jasność i akceptują pełnione przez siebie role i przydzielane im obowiązki.

Podejmowanie decyzji: Stopień, w jakim zespół stosuje procesy skutecznego podejmowania decyzji stawiając czoła złożonym problemom.

Nastawienie na rezultaty: Stopień, w jakim członkowie zespołu są zmotywowani, aby osiągać cele wymagające wiele wysiłku.

Stymulowanie zmian: Stopień, w jakim członkowie zespołu radzą sobie ze zmianą i odpowiadają na nią w proaktywny i pozytywny sposób.

Sześć obszarów odnoszących się do relacji to:

Zaufanie: Stopień, w którym członkowie zespołu okazują sobie wzajemnie zaufanie, otwartość i wsparcie.

Pozytywne podejście: Stopień, w którym członkowie zespołu optymistycznie patrzą w przyszłość i podchodzą z energią do swojej pracy. 

Komunikacja: Stopień, w jakim wszyscy członkowie zespołu informują siebie nawzajem na bieżąco o sprawach dotyczących zespołu.

Duch zespołu: Stopień koleżeństwa i chęci wspierania siebie nawzajem istniejący pomiędzy wszystkimi członkami zespołu. • Docenianie różnorodności: Stopień w jakim członkowie zespołu cenią i robią użytek z pomysłów swoich kolegów, ich umiejętności, wiedzy i doświadczeń, a także atutów.

Przyjmowanie informacji zwrotnej: Stopień w jakim członkowie zespołu postrzegają konstruktywny konflikt i wymianę opinii jako pożyteczne dla wyników indywidualnych i zespołowych.

Pozostałe obszary objęte badaniem

 

Umiejętność pracy zespołowej

Stopień, w jakim każdy z członków zespołu posiada umiejętności niezbędne do tworzenia zespołu o wysokiej efektywności

Zaangażowanie w pracę zespołową

Stopień, w jakim członkowie zespołu są zaangażowani we wspólną pracę na rzecz osiągania wysokiego poziomu rezultatów.

Efektywność zespołu

Niektóre zespoły osiągają założone cele, ale nie są efektywne biorąc pod uwagę ponoszone koszty, podczas gdy inne zespoły potrafią dostarczać równie dobre rezultaty, ale ponosząc znacznie niższe koszty. osiągnąć zakładane rezultaty.

Atmosfera w zespole

Niektóre zespoły osiągają postawione przed nimi cele, ale jednocześnie ich członkowie czują się niedoceniani i niedostatecznie wspierani w swoim środowisku pracy. KwesHonariusz PRISM mierzy stopień, w jakim członkowie zespołu czują się doceniani przez organizację, a także przez współpracowników

Morale zespołu

Od morale zależy poziom skoncentrowania się członków zespołu na przydzielonych im zadaniach oraz to na ile czują się zdolni do wypełnienia ich na wysokim poziomie. Posiadanie wysokiego poziomu morale w zespołach powinno być kluczowym celem każdej organizacji.

Kultura Zespołu

Kultura, czy ‘charakter’ danej organizacji często jest przyjmowany jako stały, ale każda ‘zwycięska’ kultura posiada swoje unikalne ‘behawioralne DNA’, które oparte jest na podzielanych przez jej członków wartościach. Wartości te prowadzą do zachowań typowych dla organizacji o wybitnych wynikach.

Korzyści

  • Optymalizacja wyników pracy: Diagnoza efektywności pozwala zrozumieć, jak dobrze zespół funkcjonuje i jakie są obszary wymagające poprawy. To przekłada się na lepsze rezultaty pracy i osiągnięcie celów organizacji

  • Współpraca i komunikacja: Analiza efektywności zespołu może ujawnić problemy w komunikacji między członkami zespołu, co może prowadzić do poprawy współpracy i lepszej atmosfery w pracy

  • Motywacja i zaangażowanie: Wykrycie problemów i wdrożenie rozwiązań może zwiększyć zaangażowanie i motywację pracowników, co prowadzi do wyższej produktywności

  • Redukcja konfliktów: Diagnoza efektywności zespołu może pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu konfliktów, co pozwala na utrzymanie zdrowego środowiska pracy

  • Skuteczne zarządzanie: Liderzy zespołu mogą korzystać z diagnozy efektywności, aby lepiej zrozumieć, jak zarządzać swoim zespołem, co prowadzi do lepszego przywództwa i osiągnięcia celów organizacji.

Czy wiesz jak jest w Twojej organizacji? Wykonując badanie w Swoim zespole otrzymasz obszerny raport diagnozujący Twój zespół oczami Twoich pracowników. Badanie może stanowić punkt wyjścia do dalszej pracy z zespołem oraz liderem zespołu

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia sytuacji w Twoim zespole.

W ten sposób będziemy mogli dostosować program i narzędzia, aby jak najlepiej spełnić wymagania i oczekiwania Twojego zespołu.

Sprawdź również

 

WARSZATY

TEAM Development

 
 
 
 

Komunikacja i zaufanie w zespole

WARSZATY

TEAM Work

Wysoko efektywny zespół

WARSZATY

W co grają ludzie?

Autentyczność kontra gry psychologiczne

bottom of page