top of page

REGULAMIN WYDARZEŃ STACJONARNYCH

„iBalanceLab”Sp. z o.o.

Spis treści

Postanowienia ogólne ............................................................................................................................... 2
Warunki uczestnictwa ............................................................................................................................... 2
Świadczenia organizatora ....................................................................................................................... 3
Odstąpienie od umowy. ............................................................................................................................3
Dane osobowe .............................................................................................................................................3
Prawa autorskie ...........................................................................................................................................4
Wizerunek uczestników ........................................................................................................................... 5
Reklamacje .....................................................................................................................................................5
Ograniczenia i zakazy .............................................................................................................................. 6
Postanowienia końcowe ............................................................................................................................7

Załącznik do regulaminu nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy. .............................8

                                                   Postanowienia ogólne

                                                               § 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez firmę „iBalanceLab”Sp. z o.o., a także szczegółowe prawa i obowiązki organizatora, uczestników oraz prelegentów, dalej zwany jest Regulaminem.
2. Organizatorem warsztatów jest „iBalanceLab”Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęsnej 26, 02-454 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000948206, NIP:5272988146, REGON: 521167521, , zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
3. Głównym celem warsztatów jest integracja i zjednoczenie w jednym miejscu setek inspirujących osób, przedsiębiorców, inwestorów, handlowców i osób z różnych branż, aby mogli nawiązać kontakty biznesowe i wymienić się swoim doświadczeniem.
4. Warsztaty odbędą się w siedzibie wskazanej przez organizatora zwanej w dalszej części Ośrodkiem.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
6. Wszystkie ważne informacje dotyczące warsztatów, ewentualne zawiadomienia o zmianach niniejszego Regulaminu, publikowane będą na stronie internetowej pod adresem
www.psychologiadlamedycyny.pl; www.processcommunication.pl

                                                       Warunki uczestnictwa
                                                                     §2

1. Udział w Warsztatach możliwy jest w charakterze Uczestnika.
2. Uczestnikiem warsztatów może być pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba niepełnoletnia na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego lub biorąca udział w towarzystwie osoby pełnoletniej.
3. Udział w Warsztatach dla wszystkich Uczestników jest odpłatny. Możliwy jest wyłącznie poprzez nabycie odpłatnych Biletów.
4. Opłata za uczestnictwo w Warsztatach jest uzależniona od rodzaju warsztatów, tematyki oraz czasu trwania warsztatów i jest ustalana każdorazowo dla każdego warsztatu.
5. Ceny biletów dostępne są na stronie internetowej Organizatora www.psychologiadlamedycyny.pl;
www.processcommunication.pl
6. Ceny biletów mogą być zmienne w zależności od promocji. Im bliżej terminu Warsztatów ceny sukcesywnie rosną.
7. Liczba dostępnych Biletów jest ograniczona. Sprzedaż Biletów trwać będzie do dnia w którym wydarzenie będzie się odbywało bądź do dnia wcześniejszej wyprzedaży całej puli biletów.
8. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na podany adres e-mail.
9. Weryfikacja Uczestników nastąpi na podstawie listy Uczestników zawierającej imię, nazwisko i adres e-mail.
10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.
11. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia zniżek od ceny podstawowej.

                                                   Świadczenia organizatora

                                                                     §3

1. W cenie zakupu Biletu Uczestnik otrzymuje świadczenia w zależności od wybranego pakietu, który wraz z cennikiem znajduje się na stronie internetowej www.psychologiadlamedycyny.pl;
www.processcommunication.pl
2. Organizator nie zapewnia, chyba, że umowa zakłada inaczej.
1. Noclegów;
2. Transferu z/do Ośrodka,
3. Tłumaczenia wykładów, warsztatów i innych form prelekcji.
3. Umowę uważa się za wykonaną przez Organizatora poprzez samo stworzenie Uczestnikowi możliwości wzięcia udziału w Warsztatach.
4. W sytuacji, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w Warsztatach lub jakimkolwiek jej elemencie, a nie doszło uprzednio do skutecznego rozwiązania umowy, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot płatności, ani jakiejkolwiek jej części, dokonanej z tytułu zakupu biletu.

                                                    Odstąpienie od umowy
                                                                      §4

1. Uczestnik, który dokonał zakupu Biletu uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień doręczenia
Uczestnikowi potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w § 3 Regulaminu.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać sporządzone w formie wiadomości email i zostać wysłane na adres biuro@processcommunication.pl jak również może zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać wysłane na adres rejestrowy Organizatora.

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej wystarczające jest wysłanie tego
oświadczenia listem poleconym na adres Organizatora. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, przy czym Uczestnik nie ma obowiązku korzystania z tego wzoru.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z zachowaniem w/w terminu umowa ta uznana będzie za niezawartą. Wobec powyższego Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokona na rzecz Uczestnika zwrotu zapłaconej przez niego ceny biletu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Bilet wystawiony Uczestnikowi straci swoją ważność.
5. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie późniejszym niż 14 dni od zawarcia umowy uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej przez niego ceny biletu.

                                                        Dane osobowe
                                                                §5

1. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych przez niego w podczas składania formularza rejestracyjnego.
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest „iBalanceLab”Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęsnej 26, 02-454 Warszawa, NIP 5272988146 („Organizator”).
3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie w celu świadczenia usług objętych zakresem niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności wszelkich usług wchodzących w skład Warsztatów. W przypadku Uczestników, którzy wyrazili na to zgodę w odrębnych formularzach Organizator może przetwarzać ich dane osobowe w celach marketingowych. Organizator przetwarza
dane osobowe także na potrzeby realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych, w
szczególności przepisów regulujących zobowiązania podatkowe.

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika uniemożliwiać będzie wzięcie udziału w Warsztatach.
6. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników swoim podwykonawcom, a także podmiotom świadczącym usługi hotelarskie i gastronomiczne w celu wykonywania świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku usługodawca, który otrzymał dane osobowe Uczestnika staje się ich administratorem.
7. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do:

a) treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Organizator przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu.
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy zgoda była udzielona
przez kontrahenta.

8. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Organizatora. Ponadto, Organizator udostępnia adres e-mail biuro@processcommunication.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
9. Każdy Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Skargę należy złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników poza obszar EOG.
11. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności Organizator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz, utratą lub zniszczeniem.

                                                        Prawa autorskie
                                                                 § 6

1. Wszelkie materiały stworzone przez Wykonawcę w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, a stanowiące „utwór” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631) stanowią wyłączną własność Wykonawcy i podlegają ochronie przez odpowiednie przepisy prawa. Dalsze ich przekazywanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie lub innego rodzaju bezprawne wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek bezprawnych działań w oparciu o zawarte w niej informacje jest niedozwolone i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503).
2. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Uczestników o treści ustępu 1 powyżej.

3. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę w swoich ofertach handlowych i materiałach informacji, że Zamawiający był uczestnikiem szkolenia przeprowadzonego przez Wykonawcę.

                                                 Wizerunek uczestników

                                                                §7

1. Uczestnicy i Prelegenci przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na rejestrację, utrwalenie i udostępnienie przez Organizatora lub podmiot działający na zlecenie Organizatora, całości wydarzeń z ich udziałem w tym ich wizerunków i wypowiedzi w trakcie i na temat Warsztatów.
2. Organizator uprawniony jest do rejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów w trakcie Warsztatów. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń wobec Organizatora z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi utrwalonych w ramach Nagrania.
3. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów zarejestrowanych podczas Nagrania.
4. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku, o którym mowa powyżej obejmuje nieograniczone w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku, a także wykorzystywanie wypowiedzi (w tym także we fragmentach) zarejestrowanych w ramach Nagrania.
5. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku oraz wypowiedzi obejmuje dowolne wykorzystanie przez Organizatora całego powstałego Nagrania lub jego fragmentów. Uprawnienie to obejmuje swoim zakresem wszystkie znane w chwili opublikowania niniejszego Regulaminu pola eksploatacji, a w szczególności wyświetlanie i odtwarzanie w przeglądarkach internetowych, portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram), internetowych serwisach video (np.
YouTube), umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Organizatora, a w szczególności w materiałach marketingowych i reklamowych, prawo do adaptacji, wykorzystanie w multimediach;

                                                      Reklamacje
                                                            §8

1. Wszelkie reklamacje, uwagi, wnioski dotyczące organizacji oraz przebiegu Warsztatów mogą być składane Organizatorowi w formie pisemnej lub na adres e-mail biuro@processcommunication.pl
2. Organizator zobowiązuje się do rozpoznania wniesionych reklamacji w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. O wyniku reklamacji osoba wnosząca reklamację zostanie poinformowana w drodze pisemnej lub w przypadku niepodania adresu do korespondencji, odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wiadomości email.

                                                 Ograniczenia i zakazy
                                                              §9

1. W trakcie Warsztatów objętych programem obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, substancji psychoaktywnych w tym w szczególności narkotyków, dopalaczy etc.
2. W trakcie Warsztatów obowiązuje zakaz wnoszenia na jej teren przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej lub białej oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych czy substancji łatwopalnych.
3. Osoby biorące udział w Warsztatach nie mogą na teren warsztatów wprowadzać zwierząt lub wnosić jakichkolwiek rzeczy ruchomych mogących spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na Warsztatach.
4. W trakcie Warsztatów zabrania się zachowań mogących spowodować zakłócenie porządku publicznego, porządku Ośrodka, przebiegu warsztatów, zasad bezpieczeństwa.

5. W trakcie Warsztatów zabrania się prezentowania jakichkolwiek treści mogących zostać uznane za nieobyczajne w tym mogących wywołać zgorszenie lub konflikt, w szczególności treści obraźliwych lub poniżających jakiekolwiek osoby, grupy społeczne, grupy zawodowe, narodowości z uwagi na ich pochodzenie rasowe, płeć, wyznanie, przekonania i poglądy polityczne, orientację seksualną,
przynależność do grupy społecznej, upodobania sportowe etc.
6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora lub osoby działające w jego imieniu, że dany Uczestnik swoim zachowaniem narusza postanawiania niniejszego
Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa Organizator lub osoby działające w jego imieniu mogą podjąć decyzję o usunięciu Uczestnika z Warsztatów.
7. Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom pracowników ochrony oraz innych służb porządkowych Organizatora, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe Uczestników, które mogą wystąpić w związku z Warsztatami.
9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Warsztatami, jak również w miejscach zakwaterowania.
10. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Warsztatów, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.
11. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu Ośrodka, w którym prowadzone są warsztaty.
12. W przypadku zdarzeń losowych lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora (przykładowo: zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, epidemii, klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego), dopuszcza się możliwość zmiany założeń organizacji Warsztatów, zmiany zakresu świadczeń i usług, a także terminu i miejsca Warsztatów. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników i Prelegentów o wprowadzonych zmianach poprzez pocztę elektroniczną przesłaną na adres podany przy rejestracji. Zamawiający w tej sytuacji ma prawo do
rezygnacji z uczestnictwa w terminie 7 dni od otrzymanej informacji, przez przesłanie rezygnacji na adres biuro@processcommunication.pl Brak rezygnacji jest równoznaczny z akceptacją wprowadzonych zmian.

                                                 Postanowienia końcowe
                                                                 §10

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Uczestnikiem oraz Prelegentami.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania interpretacji niniejszego Regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Warsztatów.
4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie https://mypersonality.pl/. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.
5. W przypadku uznania jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne bądź nieskuteczne pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc. W miejsce nieważnego/bezskutecznego postanowienia zastosowanie znajdzie reguła, która będzie najbliższa celom postanowienia uznanego za nieważne/bezskuteczne.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

7. Warsztaty mają charakter zamknięty i nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

                                                  Materiał opracowany dla


                                                   „iBalanceLab” Sp. z o.o.
                                        ul. Szczęsna 26, 02 – 454 Warszawa
                                                       NIP: 5272988146


Wszelkie prawa zastrzeżone ©


 


 

bottom of page