top of page

TEAM Work

 

Wysoko efektywny zespół

Team Work

Podczas pracy na warsztatach TEAM work,
uczestnicy mają okazję do nabywania
umiejętności z zakresu pracy zespołowej,
takich jak budowanie zaufania między
członkami grupy, budowanie wspólnych
celów, podział ról i odpowiedzialności,
zdobywanie umiejętności słuchania i
porozumiewania się, a także radzenia sobie z
konfliktami i wyzwaniami.

"Jeśli nie masz zdrowego zespołu i zdrowych emocji,
          nie ruszysz do przodu jako organizacja"

Jeff Henderson

Narzędzia

 

Wybrane przez Nas formy pracy, są najlepszą odpowiedzią na diagnozę sytuacji i potrzeb liderów.
Proponowany sposób pracy wzmacnia wprowadzenie nowych sposobów działania oraz zmianę
nawyków. Rozwijamy osobę na płaszczyźnie osobistej i biznesowej przy wykorzystaniu najbardziej
cenionych na świecie narzędzi psychologicznych, które dopasowujemy do stawianych do osiągniecia
celów. Warsztaty TEAM work nie są gotowymi projektami. Tworzymy programy po zdiagnozowaniu
sytuacji w zespole.

Najważniejsze korzyści, które wynikają z udziału
w warsztatach wspierających TEAM Work:

 • Poprawa komunikacji: współpraca wymaga dobrej komunikacji między członkami zespołu.
  Warsztaty mogą pomóc uczestnikom zrozumieć, jak lepiej słuchać i mówić, aby efektywniej
  rozwiązywać problemy i osiągać cele.

 • Wzrost zaangażowania: warsztaty mogą pomóc uczestnikom zrozumieć, jak ich praca
  wpływa na wyniki zespołu. Wzrost świadomości tego, jak ważne jest ich zaangażowanie, może
  prowadzić do większego zaangażowania w pracę i dążenia do osiągnięcia celów zespołu.

 • Lepsze zrozumienie ról: warsztaty mogą pomóc uczestnikom lepiej zrozumieć swoje role i
  zadania w zespole. Zrozumienie swojej roli może pomóc członkom zespołu zrozumieć, jak ich
  praca wpływa na osiągnięcie celów zespołu.

 • Poprawa umiejętności interpersonalnych: warsztaty mogą pomóc uczestnikom zrozumieć,
  jak lepiej pracować z innymi osobami w zespole. Poprawa umiejętności interpersonalnych,
  takich jak empatia i umiejętności rozwiązywania konfliktów, może pomóc zespołowi działać
  bardziej harmonijnie i skutecznie.

 • Budowanie relacji: warsztaty mogą pomóc uczestnikom zbudować lepsze relacje z innymi
  członkami zespołu. Wzrost relacji między członkami zespołu może prowadzić do większego
  zaangażowania w pracę i lepszego rozwiązywania problemów.

 • Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów: warsztaty mogą pomóc uczestnikom
  zrozumieć, jak lepiej rozwiązywać problemy w zespole. Poprawa umiejętności rozwiązywania
  problemów może pomóc zespołowi działać bardziej efektywnie i osiągać cele.

 • Wzrost zaufania: warsztaty mogą pomóc uczestnikom zbudować większe zaufanie do innych
  członków zespołu. Wzrost zaufania między członkami zespołu może prowadzić do lepszej
  współpracy i skuteczniejszego rozwiązywania problemów.

 • Lepsze wykorzystanie różnorodności: warsztaty mogą pomóc uczestnikom zrozumieć, jak
  lepiej wykorzystać różnorodność w zespole. Wzrost świadomości różnic między członkami
  zespołu może prowadzić do lepszego wykorzystania różnorodności i osiągania lepszych
  wyników.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia sytuacji w Twoim zespole.

W ten sposób będziemy mogli dostosować program i narzędzia, aby jak najlepiej spełnić wymagania i oczekiwania Twojego zespołu.

Sprawdź również

 

WARSZATY

TEAM Development

 
 
 
 

Komunikacja i zaufanie w zespole

DIAGNOZA ZESPOŁU

TEAM Development

Diagnoza efektywności zespołowe

WARSZATY

Stres

Trening wzmacniania odporności na STRES

bottom of page